PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

O mreži KUV

Postanite del nacionalne mreže za kulturno-umetnostno vzgojo (KUV), v kateri spodbujamo in razširjamo možnosti povezovanja na področjih umetnosti ter vzgoje in izobraževanja.

Vabimo vas, da se pridružite mreži KUV. Preberite nekaj najbolj pogostih vprašanj o tem, kako lahko sodelujete in kakšne so prednosti sodelovanja.

Nacionalna mreža za KUV

Zakaj nacionalna mreža za KUV?

Skladno z Unescovimi smernicami za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje je eden od skupnih ciljev Ministrstva RS za kulturo (MK), Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) vzpostavitev nacionalne mreže KUV. Primeri dobrih praks doma in v tujini kažejo, da sta za razvoj kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje v formalnem in neformalnem izobraževanju pomembna povezovanje kulturnih ustanov in vzgojno-izobraževalnih zavodov ter podpora od lokalne do nacionalne ravni.
Z razvojem mrež KUV v kulturnih ustanovah, vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ) in lokalnih skupnostih, ki se povezujete v regionalne in nacionalno mrežo KUV, želimo prispevati k načrtnejši, zlasti pa dostopnejši KUV z različnih vidikov: vsebinskega, geografskega in finančnega.

Prednosti nacionalne mreže za KUV

Izkušnje dobrih praks v tujini, pa tudi nekateri primeri dobrih praks pri nas že kažejo na prednosti povezovanja v mreže:

 • prispeva k ozaveščanju o pomenu kulture in umetnosti za osebni razvoj posameznika in družbe kot celote;

 • prispeva k načrtnejši in organizacijsko učinkovitejši izvedbi kakovostne KUV na lokalni, regionalni in nacionalni ravni – otrokom in mladim ter odraslim omogočamo boljše poznavanje in pridobivanje izkušenj na vseh področjih kulture in umetnosti ter hkrati razvijamo njihovo zanimanje za umetnost in kulturo – tako z vidika obiskovalcev kulturnih prireditev (razvoj kulturne pismenosti in občinstva) kot kulturnega izražanja (prihodnji umetniki in ustvarjalci …), kar ima dolgoročne učinke tudi na družbo kot celoto – npr. na razvoj kreativne industrije, kulturnega turizma …;

 • strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulturnih ustanov omogoča lažje povezovanje in sodelovanje – nova kreativna partnerstva, skupno projektno delo VIZ in kulturnih ustanov/umetnikov …, kar vse prispeva k inovativnemu učnemu okolju, ustvarjalnemu učenju, razvoju kreativnosti in kritičnega mišljenja;

 • prispeva k dostopnejši kulturno-umetnostni vzgoji (organizacijsko, finančno, geografsko …) po vsej Sloveniji;

 • omogoča lažje načrtovanje in izvajanje nacionalnih KUV-projektov;

 • omogoča skupno izobraževanje strokovnih delavcev VIZ in kulturnih ustanov (na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni);

 • izboljša informiranost – mesečna obvestila za registrirane koordinatorje KUV – sistem obveščanja o aktualnih dogodkih na področju KUV.

Vizija razvoja nacionalne mreže KUV

Po vzoru različnih tujih dobrih praks od leta 2014 gradimo nacionalno mrežo KUV, ki vključuje Nacionalni odbor za kulturno-umetnostno vzgojo (NO KUV), katerega člani smo predstavniki Ministrstva za kulturo (MK), Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ). Pomemben del mreže so nacionalni koordinatorji KUV na vseh kulturno-umetnostnih področjih, ki jih je imenovalo MK, vsak skrbi za povezovanje vseh profesionalnih kulturnih ustanov na svojem področju (npr. nacionalni koordinator za področje filma je Slovenski filmski center …). Ključen del mreže pa ste koordinatorji KUV v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih.

Za koordinacijo nacionalne mreže skrbimo v okviru nacionalnega projekta Kulturni bazar, kjer (v programskem in koordinacijskem odboru) sodelujemo nacionalni koordinatorji KUV z MK, MIZŠ in ZRSŠ ter nacionalni koordinatorji vseh področij kulture.
Od leta 2014 je že nekaj lokalnih skupnosti spodbudilo vzpostavitev lokalnih mrež KUV, na nacionalni ravni pa si prizadevamo, da bi nam uspelo vzpostaviti tudi regijske mreže KUV, ki bi povezovale vzgojno-izobraževalne zavode, kulturne ustanove in lokalne skupnosti v posamezni regiji.

Koordinatorji KUV

Kdo so koordinatorji KUV?

Po vsej Sloveniji v vseh kulturnih ustanovah, vzgojno-izobraževalnih zavodih in lokalnih skupnostih skladno s Splošno deklaracijo človekovih pravic (22., 26. in 27. člen), Konvencijo o otrokovih pravicah (29. in 31. člen) ter drugimi nacionalnimi in mednarodnimi dokumenti na področju vzgoje in izobraževanja skrbimo za dostopnost kakovostnih kulturnih vsebin in dejavnosti za vse generacije, še posebej pa za otroke in mlade, tako v okviru formalnega kot neformalnega izobraževanja (kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa). V vseh navedenih ustanovah delujejo strokovni delavci ali njihovi timi, ki skrbijo za načrtno delo na tem področju.

Koordinator KUV je strokovni delavec, ki je »ambasador« razvoja KUV v svoji ustanovi ter ga zanimata kultura in izobraževanje, dobro pozna področje ali pa se želi na njem dodatno strokovno usposobiti.

Kdo je koordinator KUV v vzgojno-izobraževalnem zavodu in kakšna je njegova vloga?

Koordinator KUV v VIZ je kontaktna oseba, ki:

 • je »ambasador« kulture, umetnosti in ustvarjalnosti v VIZ;

 • sodeluje pri načrtovanju in izvajanju različnih skupnih KUV-projektov v VIZ ter skrbi za povezovanje s kulturnimi ustanovami (koordinatorji KUV) in ustvarjalci;

 • skrbi za obveščanje in ozaveščanje otrok in mladih ter sodelavcev v VIZ o pomenu kulture in umetnosti ter o aktualnem dogajanju na področju KUV;

 • ga kultura in umetnost zanimata in navdušujeta ter se redno dodatno strokovno usposablja na področju KUV;

 • je del tima, ki skrbi za pripravo in izvedbo kulturnih dejavnosti v VIZ – letni delovni načrt VIZ, ki vključuje KUV-dejavnosti pri različnih področjih, ob različnih praznovanjih, zaključkih raznih dejavnosti …

Iz posameznega VIZ je lahko registriranih več koordinatorjev KUV. Organizacija KUV-dejavnosti je v praksi zelo raznovrstna in pogosto odvisna od velikosti VIZ. V time se vključujejo strokovni delavci različnih področij/predmetov – od učiteljev razrednega pouka, umetnostnih predmetov, zgodovine in slovenščine, do učiteljev različnih izbirnih predmetov, šolskih knjižničarjev, svetovalnih delavcev, do mentorjev interesnih dejavnosti. V nekaterih VIZ sodelujejo vsi strokovni delavci, ki jih zanima KUV.

Kdo je koordinator KUV v kulturni ustanovi in kakšna je njegova vloga?

Koordinator KUV v kulturni ustanovi skrbi za povezovanje in sodelovanje z VIZ, tako v okviru formalnega kot neformalnega izobraževanja (obšolske dejavnosti …):

 • se povezuje s kulturnimi ustanovami na svojem ter na drugih področjih kulture (skupna ponudba, skupni projekti …);

 • je tudi svetovalec, mentor in informator za strokovne delavce VIZ, lokalnih skupnosti in druge deležnike na področju KUV;

 • skrbi za kakovostno KUV-ponudbo v svoji ustanovi za različne ciljne skupine (za formalno in neformalno izobraževanje – KUV kot vseživljenjska razsežnost učenja) ter za redno obveščanje strokovne in širše javnosti o tej ponudbi;

 • v sodelovanju z drugimi ustanovami, ki ponujajo različne dejavnosti za otroke in mladino ter odrasle, skrbi tudi za kakovostno ponudbo kulturnih vsebin/dejavnosti (npr. z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, mladinskimi in večgeneracijskimi centri …);

 • se redno dodatno usposablja na področju KUV in sledi strokovnemu razvoju svojega področja.

Kdo je koordinator KUV v lokalni skupnosti in kakšna je njegova vloga?

Koordinator KUV v lokalni skupnosti je strokovni delavec, ki deluje na področju kulture in/ali vzgoje in izobraževanja, mladine oziroma družbenih dejavnosti ter:

 • skrbi za razvoj lokalne mreže KUV – povezovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulturnih ustanov/ustvarjalcev na lokalni ravni: organizacija lokalnih srečanj koordinatorjev KUV, spodbuja njihovo sodelovanje …;

 • skrbi za zagotavljanje in promocijo kakovostne KUV-ponudbe v lokalni skupnosti tako v okviru formalnega kot neformalnega izobraževanja;

 • pomaga pri promociji kakovostne KUV-ponudbe zunaj formalnega izobraževanja s ciljem zagotavljanja kakovostnega, ustvarjalnega in zdravega preživljanja prostega časa otrok, mladih in odraslih v lokalni skupnosti;

 • spodbuja skupna strokovna usposabljanja na področju KUV za strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov, kulturnih ustanov ter drugih deležnikov v lokalni skupnosti (npr. z lokalnim Društvom prijateljev mladine, mladinskimi centri, večgeneracijskimi centri …);

 • spodbuja povezovanje lokalne mreže z drugimi mrežami na regijski in nacionalni ravni (izmenjava primerov dobrih praks na področju KUV, skupni projekti …).

Prednosti vključitve v nacionalno mrežo KUV

Zakaj vključevanje vzgojno-izobraževalnega zavoda v nacionalno mrežo KUV?

V mrežo KUV vabimo strokovne delavce, ki v VIZ že skladno s programom VIZ skrbijo za področje umetnosti in kulture – vključitev v mrežo ne zahteva dodatnih obveznosti, temveč prispeva k:

 • ozaveščanju o pomenu kulture in umetnosti za osebni razvoj posameznika in družbe kot celote;

 • boljši informiranosti strokovnih delavcev o KUV in kakovostni KUV-ponudbi;

 • načrtnejši in organizacijsko učinkovitejši izvedbi kakovostne KUV na lokalni/regionalni in nacionalni ravni;

 • dostopnejši KUV (različni vidiki dostopnosti: organizacijska, finančna, geografska …) po vsej Sloveniji.

Mreža KUV tudi omogoča:

 • otrokom in mladim boljše poznavanje kulture, spoznavanje ter pridobivanje izkušenj na vseh področjih kulture in umetnosti, razvoj zanimanja za umetnost in kulturo, razvoj ustvarjalnosti,

 • strokovnim delavcem VIZ lažje povezovanje in sodelovanje s kulturnimi ustanovami,

 • kreativna partnerstva (skupno projektno delo VIZ in kulturnih ustanov/umetnikov), ustvarjalno učenje (inovativno in odprto učno okolje),

 • lažje vključevanje (načrtovanje in izvajanje) v nacionalne KUV-projekte,

 • skupno dodatno izobraževanje strokovnih delavcev VIZ in kulturnih ustanov.

Kakšne so prednosti vzpostavitve koordinatorjev KUV v vzgojno-izobraževalnih zavodih?

 • Prejemajo mesečna obvestila o različnih aktualnih KUV-dogodkih po vsej Sloveniji ter lahko sledijo aktualnemu dogajanju na vseh področjih kulture in umetnosti. 

 • Registrirani koordinatorji KUV imajo možnost brezplačnega predogleda kulturnovzgojnih vsebin v nekaterih kulturnih ustanovah – do teh informacij dostopajo v posebni rubriki Mreža koordinatorjev KUV le registrirani koordinatorji.

 • Z drugimi koordinatorji KUV v kulturnih ustanovah in vzgojno-izobraževalnih zavodih v mreži izmenjujejo pozitivne izkušnje (primere dobrih praks), se posvetujejo o izvajanju KUV, so obveščeni o aktualnih razpisih na področju KUV …

 • Prejemajo vabila za sodelovanje v nacionalnih projektih KUV (strokovna usposabljanja, obiski umetnikov v kulturnih ustanovah, brezplačni obiski gledaliških in filmskih predstav …).

Zakaj vključevanje kulturne ustanove v nacionalno mrežo KUV?

V mrežo KUV vabimo strokovne delavce, ki v kulturnih ustanovah skrbijo za kulturnovzgojno ponudbo ter sodelovanje z VIZ in drugimi ustanovami. Povezovanje omogoča:

 • boljšo koordinacijo področnih kulturnih ustanov ter njihovo skupno, celovitejšo predstavitev in promocijo področja KUV (npr. na posvetih ravnateljev in drugih resorjev – npr. zdravje …) – prispeva k večji prepoznavnosti področja in tudi posameznih kulturnih ustanov;

 • boljše in pogostejše sodelovanje (na področju in med njimi): skupna organizacija strokovnih usposabljanj (npr. v okviru KATIS …), skupna priprava strokovnih gradiv; projektno in programsko sodelovanje (olajša skupne prijave na razpise …);

 • prenos dobrih praks med ustanovami – spremljanje in primerjava kakovosti vsebin in metod na področju KUV (velja za posamezno področje in med njimi), prenos znanja.

Kakšne so prednosti vzpostavitve koordinatorjev KUV v kulturnih ustanovah?

 • Prejemajo mesečna obvestila o različnih aktualnih KUV-dogodkih po vsej Sloveniji ter lahko sledijo aktualnemu dogajanju na vseh področjih kulture in umetnosti.

 • Registrirani koordinatorji KUV imajo možnost brezplačnega predogleda kulturnovzgojnih vsebin v nekaterih kulturnih ustanovah – do teh informacij dostopajo v posebni rubriki Mreža koordinatorjev KUV le registrirani koordinatorji.

 • Z drugimi koordinatorji KUV v VIZ in kulturnih ustanovah v mreži izmenjujejo pozitivne izkušnje (primere dobrih praks), se posvetujejo o izvajanju KUV, so obveščeni o aktualnih razpisih na področju KUV, kjer lahko kandidirajo bodisi kot partnerji ali pa lahko koristijo ponudbo pri izbranih izvajalcih projektov.

 • Prejemajo vabila za sodelovanje v nacionalnih projektih KUV (strokovna usposabljanja, obiski umetnikov v kulturnih ustanovah, brezplačni obiski gledaliških in filmskih predstav …).

Zakaj vključevanje lokalne skupnosti v nacionalno mrežo KUV?

V mrežo KUV vabimo strokovne delavce, ki delujejo na področju kulture in/ali vzgoje in izobraževanja, mladine oziroma družbenih dejavnosti – vključitev v mrežo ne zahteva dodatnih obveznosti, temveč prispeva k:

 • boljši informiranosti strokovnih delavcev o KUV in kakovostni KUV-ponudbi,

 • načrtnejši in organizacijsko učinkovitejši izvedbi kakovostne KUV na lokalni/regionalni in nacionalni ravni,

 • dostopnejši KUV (različni vidiki dostopnosti: organizacijska, finančna, geografska …) po vsej Sloveniji.

Mreža KUV tudi omogoča:

 • otrokom in mladim ter odraslim v vaši lokalni skupnosti boljše poznavanje kulture, spoznavanje ter pridobivanje izkušenj na vseh področjih kulture in umetnosti, razvoj zanimanja za umetnost in kulturo, razvoj ustvarjalnosti,

 • strokovnim delavcem VIZ in kulturnih ustanov v vaši lokalni skupnosti ali regiji lažje povezovanje in sodelovanje,

 • kreativna partnerstva (skupno projektno delo VIZ in kulturnih ustanov/umetnikov), ustvarjalno učenje (inovativno in odprto učno okolje),

 • lažje vključevanje (načrtovanje in izvajanje) v regijske ali nacionalne KUV-projekte,

 • skupno dodatno izobraževanje strokovnih delavcev VIZ in kulturnih ustanov (na lokalni/regijski ali nacionalni ravni).

Kakšne so prednosti vzpostavitve koordinatorjev KUV v lokalnih skupnostih?

 • Prejemajo mesečna obvestila o različnih aktualnih KUV-dogodkih po vsej Sloveniji ter lahko sledijo dogodkom v drugih regijah – spoznavajo primere dobrih praks in lahko promovirajo primere dobrih praks v svoji regiji.

 • Nekatere kulturne ustanove omogočajo registriranim koordinatorjem KUV brezplačen predogled kulturnovzgojnih vsebin (predstav, razstav …) – do teh informacij dostopajo v posebni rubriki Mreža koordinatorjev KUV le registrirani koordinatorji.

 • Z drugimi koordinatorji KUV v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih v mreži izmenjujejo pozitivne izkušnje (primere dobrih praks), se posvetujejo o izvajanju KUV, so obveščeni o aktualnih razpisih na področju KUV.

 • Prejemajo vabila za sodelovanje v nacionalnih projektih KUV.

Registracija in druge informacije

Kako se registriram?

Koordinatorji se registrirajo z ustreznim obrazcem na naši spletni strani. Ob registraciji prejmejo izkaznico koordinatorja KUV in si izberejo geslo, s katerim dostopajo do brezplačne ponudbe.

Kaj prinaša izkaznica registriranega koordinatorja KUV?

V sodelovanju z ustanovami z vseh področij kulture po vsej Sloveniji pripravljamo informacije o kulturnovzgojnih vsebinah (razstave, gledališke predstave …), ki jih registrirani koordinatorji lahko obiščejo oziroma si jih ogledajo brezplačno ob predložitvi izkaznice koordinatorja KUV in osebnega dokumenta.

Kako se mrežimo, iščemo partnerje in sodelavce?

Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo organiziramo vsako leto več brezplačnih strokovnih usposabljanj na področju KUV, ki so vsa namenjena tudi registriranim koordinatorjem KUV. Na teh dogodkih organiziramo točke, kjer se lahko koordinatorji srečajo, spoznajo ter si izmenjajo ideje/izkušnje in se dogovorijo za sodelovanje.

Enkrat letno organiziramo tudi celodnevno strokovno usposabljanje registriranih koordinatorjev KUV iz vse Slovenije – Tkemo mrežo za ustvarjalnost. Na teh strokovnih usposabljanjih predstavimo primere dobrih praks povezovanja na različnih ravneh, ki so nam lahko v pomoč pri našem delu, velik del posveta pa namenimo aktivnemu sodelovanju vseh udeležencev, spoznavanju drugih koordinatorjev in izmenjavi izkušenj ter iskanju novih možnosti povezovanja. Razpravljamo tudi o pomembni vlogi koordinatorjev ter o možnostih in izzivih mreže za ustvarjalnost v prihodnosti.

Med izzivi za prihodnost smo že zaznali potrebo po organizaciji krajših regionalnih srečanj, ki bodo pomagala koordinatorjem v posamezni regiji okrepiti sodelovanje in povezovanje.

Novice

Vse novice

Kulturni bazar v regiji 2023

Celodnevno strokovno usposabljanje

STROKOVNI DOGODEK
Koper

33. Dnevi evropske kulturne dediščine in 11. Teden kulturne dediščine

Redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici

Projekt
Zavod za varstvo kulture dediščine
Dogodki
Po Sloveniji

Sorodni dogodki

Vsi dogodki

Sorodne povezave